เด็กไทย 1 ใน 3 คน
มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้*

พบกับ
เหล่าสัตว์ประหลาด

เด็กไทย 1 ใน 3 คน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้*
ลูกน้อยของคุณ
มีความเสี่ยงหรือไม่?
ลูกน้อยของคุณ
มีความเสี่ยงหรือไม่?
ตรวจทานความถูกต้องโดย
ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*Reference: Ngamphaiboon J, et al. Direct medical costs associated with atopic diseases among young children in Thailand. Journal of Medical Economics 2012, 1025-35.